Başkent Sanayiciler Derneği Tüzüğü

BÖLÜM I
Kuruluş, Ad ve Merkez

Madde 1. Başkent Sanayiciler Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara,kısaltılmış adı “BASAD’dır.Dernek şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı

Madde 2. Derneğin amacı; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sanayici ve işadamlarının Türkiye ve Dünya koşullarında yaşanan ve yaşanacak olan sorunlar karşısında; katılımcı,örgütlü ve sivil birlikteliğini sağlamak,dayanışmayı güçlendirmek, geniş toplum kesimleriyle buluşulmasını kolaylaştırmak, her alanda gelişime,dönüşüme ve değişime katkı sunmaktır.

 1. Atatürk Devrim ve ilkeleri doğrultusunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasına katkıda bulunmak,
 2. Demokrasi ve insan haklarının ulusal ve evrensel ölçekteki ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, asli görevlerine odaklanmış etkin bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin kökleşip derinleşmesine yardımcı olmak,
 3. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine bağlı kalmak ve bu hedefin gerçekleşmesi yönünde kesintisiz çaba göstermek,
 4. Toplumsal yapının gelişmesine, demokratik sivil toplumun bütün kurum ve kurallarıyla kökleşmesine ve derinleşerek yaygınlaşmasına çalışmak,
 5. Laik, demokratik cumhuriyetin, insan haklarına saygılı, eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti anlayışına sahip çıkmak, bireyin ve toplumun aydınlanması ve güçlenmesi için çalışmak,
 6. Sanayici ve işadamlarının Türk Toplumunun öncü ve girişimci grubu olduğu inancıyla hareket etmek ve bu yöndeki uygulamaların izleyiciliğini yapmak,
 7. Sosyal piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine, iş dünyasının evrensel iş ahlakına, etik kurallarına uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışmak,
 8. Uluslararası ilişkilerde insanımızın ve ulusumuzun yararlarını ve egemenlik haklarını gözetmek,
 9. Her alandaki küreselleşmenin kaçınılmazlığını görür, Türk Sanayici ve Hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılmasına, uluslararası ekonomik sistemde belirleyici ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır, AB’ye katılım sürecinin kısa sürede tamamlanması ve katılımın tamamlanması sonrasında da birlikteliğin sektörel bazda sorunsuz sürdürülmesi yönünde çalışmak,
 10. Türkiye’de özgürlükçü ekonomi kurallarının yerleşmesini desteklemesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının en ileri teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde kullanılmasını, verimlilik ve kalitenin sürdürülebilir kılınmasını sağlayacak ortamın yaratılmasını, rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen politikaları desteklemek,
 11. Her türlü köktenciliğe, toplumsal kirliliğe, şiddete karşı çıkmak,
 12. Sanayinin çevreyle uyumlu olmasına, çevreyi koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına çaba göstermek.
 13. Olgu ve olaylar karşısında amaçları çerçevesinde oluşan görüş ve önerilerini; parlamentoya, hükümete ve yerel yönetimlere, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara, ülke ve dünya kamuoyuna çeşitli iletişim kanallarıyla ileterek düşünce ve hareket birliği sağlamak, kamuoyu oluşturmak.
Amaca Ulaşmak İçin Yapılacak Çalışmalar

Madde 3. Dernek Kuruluş amacını gerçekleştirmek için üretim, istihdam ve sosyal uzlaşma içinde sürdürebilir büyümenin,gelişmenin ve kalkınmanın ;

  1. Dünya ile bütünleşmiş bir ekonominin ve sürdürülebilir büyümenin, teknolojide yenilenmenin ve sanayileşmenin sağlanması için yapılması gereken araştırmaları ve incelemeleri yapar,önerilerde bulunur,çözümler üretir.
  2. Girişimciler,sermaye ve işgücünün birbirini tamamlayan unsurlar olduğu inancı ile girişimciliğin özendirilmesi, sermayenin artırılması ve gelişmenin sosyal uzlaşma içinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar,ilişkileri kurar ve sürdürür. 
  3. Yatırım,istihdam,eğitim,sosyal güvenlik,işyeri güvenliği ve çalışma koşullarıyla ilgili alanların düzenlemesi gibi konularda iş ve çalışma dünyasında düşünce ve hareket birliği yaratılması yönünde çalışır.
  4. Türkiye’nin uluslararası piyasalarda ve pazarlarda karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü elde edebilmesinde önemli yeri bulunan sanayi ve hizmet kesimlerinde verimliliğin artırılabilmesi için insan ve doğal kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri izler; bilim- sanayi işbirliğini teşvik eder, bu yöndeki çalışmaları destekleyecek politikaların oluşturulması için karar odaklarını bilgilendirilecek çalışmalar yapar.
  5. *Dünya pazarlarına açılımın hızlandırılması ve dengeli,hızlı bir sosyal ekonomik büyüme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi amacı doğrultusunda ihracatı teşvik edecek politikaları destekler ve bu yönde politika oluşumuna katkı sunacak çalışmalar yapar.

*İş dünyasının uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla önemli dış pazarlarda, sanayi ve ticari topluluklarda temsilcilikler açar.

*Ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirir. İletişim,temsil,eşgüdüm ve enformasyon faaliyetlerinde bulunur.

 1. Türk sanayicilerinin ve işadamlarının çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin iç ve dış kurumlar nezdinde ilgili karar odaklarına duyurularak kabul görmesi için temaslarda bulunur.
 2. Amaç ve faaliyetlerini,ülke gündeminde bulunan ekonomik sosyal ve sair konularda oluşturulan görüşleri yazılı,görsel ve diğer iletişim araç ve gereçlerini kullanarak kamuoyuna duyurur. Seminer, kongre,konferans ve diğer türlerde toplantılar düzenler.
 3. Türkiye’nin kendi toplumsal,ekonomik ve kültürel koşullarına göre toplumsal dokunun oluşumu gözetilerek,BASAD’ın ilkeleri ışığında,üyelerini ekonomik çevreleri ve geniş halk kitlelerini bilgilendirmek,karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak için; kurslar,eğitim seminerleri,basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre,açık oturum,sempozyum,panel gibi etkinlikler düzenler.
 4. Yurtta ve dünyada ekonomi,sanayi,iş dünyası ve ilgilendiği diğer konular üzerinde yayınlanmış kitap,dergi,makale v.b. yayınları toplar kitaplık ve belgelikler oluşturur.
 5. Yetkili organların karar vereceği konularda anketler, araştırmalar yapar, yapılacak bu tür çalışmalara katkıda bulunur,anket ve araştırma sonuçlarını yayımlar.
 6. Aynı amaç ve görüşleri paylaşan yurtiçindeki ve yurtdışındaki diğer dernek,vakıf,kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar,bilgi alışverişinde bulunur,uluslararası seminerler düzenler, bunlara temsilci gönderir. Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
 7. Toplumu yönlendiren ,yönetime ve yönetmeye aday olan diğer kuruluşlarla ve demokratik kitle ve sivil toplum örgütleriyle ve özellikle aynı ilkeler doğrultusunda çalışan sanayici ve işadamları dernekleri ile iletişim kurar, diyalog içinde olur,yapılacak ortak çalışmalarla ekonomi,sanayi ve iş dünyasının toplumsal tabanının genişlemesini sağlar. Çağdaş bir toplumsal yapının gelişmesine yönelik çalışmalar yapar. Gereğinde platformlar, federasyonlar oluşturur.
 8. Çevre ve ekolojik denge konusunda,sanayileşmek zorunluluğunu göz ardı etmeden,toplumsal duyarlılığa her fırsatta dikkat çeker.
 9. Yayın yapar,gazete,dergi çıkarır; internet sayfaları açar ve diğer elektronik sayfaları açar, kaset,belgesel film ve CD Rom gibi arşiv malzemeleri hazırlar.
 10. Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak üzere sosyal ve sportif etkinliklerde bulunur. Ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler,jüriler oluşturur,ödüller verir, yarışmalara katılır;kültür-sanat ve spor tesisleri,konukevleri,lokaller açar.
 11. Vakıf kurabilir veya kurulmuş vakfa katılabilir.
 12. Üyelerin veya diğer toplumsal kesimlerin zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık oluşturabilir.

BÖLÜM II
Üyelik

Madde 4. Derneğin amaçlarını ve ilkelerini benimsemiş, yasal koşullara uygun tüzel kişiler ve fiil ehliyetine sahip herkes BASAD’a üye olabilir.

  1. Üye adayı ,üyelik başvuru formunu doldurur ve üyeliği kesinleşmiş en az iki üye tarafından önerilir.

Üyelik başvurusu,en geç 30 gün içinde kabul veya red biçiminde Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karara bağlanır ve başvuru sahibine bildirilir.Yönetim Kurulu tarafından gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Kabul edilen üye, “Üye Kayıt Defteri” ne işlenir ve kendisine “kimlik belgesi” verilir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar üyelik başvurusu için aranan yasal koşullardan başka Türkiye’de oturma hakkına sahiplerse derneğe üye olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların üyeliğinin kabulü için Yönetim kurulu üye tam sayısının oybirliği ile karar alması ve diğer prosedürün tamamlanması gereklidir.
 2. Üyeler yönetim kurulu’nca kabul edilen, ihtiyari olarak genel kurulca onaylanan, “iş ahlakı ilkeleri” ne uymayı ayrıca taahhüt ederler.
 3.  

  Üyelikten çıkarılan ya da ayrılan üyenin yeniden üyeliğe kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

 4. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye,oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekaletle oy kullanılamaz.
 5. Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır ve temsil eder.Bu kişinin tüzel kişideki başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak ve/veya organda görev yapacak temsilci tüzel kişi tarafından yeniden belirlenir.

Üyelik Ödentisi

Madde 5. Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ödentisi ve yıllık ödentisi Genel Kurul kararı ile belirlenir.

Onur Üyeliği ve Onur Üyeliği Belgesi

Madde 6. Dernek üyesi olmayanlardan, Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan gerçek ve tüzel kişilere,Genel Başkan ya da Yönetim Kurulundan en az iki üyenin önerisi üzerine,Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile “Onursal Üyelik” sanı ve “Onursal Üyelik Belgesi” verilir.

Onursal üyeler ,Genel Kurula katılabilirler,görüş ve düşüncelerini açıklarlar. Ancak,aday olamaz ve oy kullanamazlar.

Onursal üyelerin üyelik ödenti yükümlülükleri yoktur.

Üyelikten Çıkma

Madde 7. Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma istemi,yazılı başvurunun Yönetim Kuruluna ulaşması ile geçerlilik kazanır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8. Aynı dönem içinde üç yazılı uyarıya karşın dernek ödentisini yerine getirmeyen üyeler,Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Madde 9. Yasaların öngördüğü nedenlerle üyelikten çıkarılması gerekenler ile Dernek Tüzüğüne ve kuruluş amacına aykırı davranışlarda bulunan üyeler,verilen görevleri yerine getirmekte direnen üyeler,Yönetim Kurulunca kabul edilen etik kurallara aykırı hareketi tespit edilenler ve üyeler arasındaki birlik,huzur ve dayanışmayı bozan üyeler ile derneğin gelişmesini,etkinleşmesini engelleyici zararlı faaliyette bulunan üyeler için üyelikten çıkarma işlemi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. İlgilinin,12. maddede öngörülen Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır.

Yukarıda yazılı durumlarda ve Yönetim Kurulu kararı ile Dernek Genel Sekreteri tarafından,alınan ilgili üyenin yazılı savunmasını ve diğer tüm bilgi ve belgeleri içeren dosya Yönetim Kuruluna sunulur.

Yönetim Kurulu, dosyayı inceleyip rapor vermek üzere Onur Kuruluna verir. Onur Kurulu,30 gün içinde bu konuda bir rapor hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu,Onur Kurulunun raporunu da dikkate alarak üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile eylemin ağırlığına göre,üyelikten çıkarma, kınama ve uyarı cezalarından birine karar verir.

Hakkında üyelikten çıkarma kararı verilen üyeye,karar tebliğ edilir. İtiraz halinde konu,ilk Genel Kurul Olağan Toplantısının gündemine alınır. Genel Kurul kararına kadar üyelikten kaynaklanan hak ve yükümlülükler askıda kalır. Genel Kurulun verdiği karar kesindir. Bu karar,üyelikten çıkarılana,30 gün içinde tebliğ olunur.

BÖLÜM III
Derneğin Organları

Madde 10. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetim Kurulu

d)Onur Kurulu

Genel Kurul

Madde 11. Genel Kurul,derneğin en yetkili organıdır. Üyelerin katılımı ile yapılır. Genel Kurula katılan temsilciler birden fazla sıfata sahip olsalar da ancak bir oy kullanabilirler.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12. Aşağıdaki hususlar,Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

  1. Dernek organlarını seçmek;

“Genel Kurul gizli oy ve açık sayımla aday üyeler arasından 7 asıl 7 yedek Yönetim Kurulu;3 asıl 3 yedek Denetim Kurulu;3 asıl ve 3 yedek Onur Kurulu üyelerini seçer.”

  1. Dernek Tüzüğünü değiştirmek;

“Dernek Tüzüğünde toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile gerekli görülen değişiklikleri yapar.”

 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek,bu kurulları aklamak,raporları değiştirerek kabul etmek ya da kurullar hakkında dava açmaya karar vermek,
 2. Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması,kiralanması,ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi ile malların devredilmesi,bağışlanması ya da bağışların kabulü,derneğin ihtiyaçları için borçlanma konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 3. Derneğin yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler açması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 4. Derneğin gerekli yasal koşullar yerine getirilmek suretiyle uluslararası örgütlerle ortak çalışma yapabilmesi;yurtdışında bulunan dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile karar almak ve bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek;
 5. Yıllık aidat ve giriş ödentisi miktarlarını belirlemek;

   

 6. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;
 7. Derneğin feshine karar vermek;
 8. Gerekli gördüğü konularda Dernek organlarını ve üyelerini bağlayacak kararlar almak;
 9. Merkez organlarını,Dernek Tüzüğünün 2. ve 3.maddelerine aykırılıktan ve mali konularda ortaya çıkacak yolsuzluklara dayanarak görevden almak;
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek;
 11. Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu personeli olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla;görevlendirileceklere ödenecek her türlü ödenek,yolluk ve tazminatları tespit etmek.
Genel Kurul Toplantıları

Madde 13. Genel Kurul,iki yılda bir Mayıs ayında ve Ankara’da olağan olarak toplanır. Toplantıya çağrı,Dernekler Kanunu’nda gösterilen yönteme uygun olarak,Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Genel Kurul,üye toplamının yarısından bir fazlasının katılımıyla yapılır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ,ikinci toplantı,katılan üyelerle yapılır. Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı da,Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az ise,Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 14. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetim Kurulu ya da üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Ankara’da yetkili mahkemenin kararına dayanarak üyeler arasından 3 kişilik bir kurul, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Madde 15. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantı için gerekli üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 16. Dernek Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır:

 1. Üyeler,Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak Genel Kurul toplantısına girerler.
 2. Tüzüğün 13. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.
 3. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan "Genel Kurul Başkanlık Divanı" seçilir.
 5. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Divan Başkanına ve yokluğunda yardımcısına aittir. Yazmanlar, toplantı tutanağını düzenlerler ve tutanak tüm divan üyelerince imzalanır.
 6. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler, Yönetim Kuruluna verilir.
Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 17. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin (1/10) görüşülmesini istediği konuların da gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri

Madde 18.

 1. Oylar gizli olarak kullanılır.
 2. Kurullara aday olmak isteyenler, Genel Kurul Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunur. Adaylık başvurusu tek tek yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılabilir.
 3. Seçimler; gizli oy, açık ve aralıksız sayım ilkesine göre yapılır.

Oylamada, basılı çoğaltılmış ya da elle yazılmış oy pusulaları (listeler) kullanılır. Hangi organa asıl ve yedek olarak aday oldukları ayrı ayrı belirtilmek koşuluyla, tüm organların adayları tek bir listede yer alabilir.

Listelerde bulunan adlar çizilebilir, başka aday adları yazılabilir.

TOP