BASAD olarak amaçlarımız

Derneğimizin amacı; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sanayici ve işadamlarının Türkiye ve Dünya koşullarında yaşanan ve yaşanacak olan sorunlar karşısında; katılımcı, örgütlü ve sivil birlikteliğini sağlamak, dayanışmayı güçlendirmek, geniş toplum kesimleriyle buluşulmasını kolaylaştırmak, her alanda gelişime, dönüşüme ve değişime katkı sunmaktır.

 1. Atatürk Devrim ve ilkeleri doğrultusunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasına katkıda bulunmak,
 2. Demokrasi ve insan haklarının ulusal ve evrensel ölçekteki ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, asli görevlerine odaklanmış etkin bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin kökleşip derinleşmesine yardımcı olmak,
 3. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine bağlı kalmak ve bu hedefin gerçekleşmesi yönünde kesintisiz çaba göstermek,
 4. Toplumsal yapının gelişmesine, demokratik sivil toplumun bütün kurum ve kurallarıyla kökleşmesine ve derinleşerek yaygınlaşmasına çalışmak,
 5. Laik, demokratik cumhuriyetin, insan haklarına saygılı, eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti anlayışına sahip çıkmak, bireyin ve toplumun aydınlanması ve güçlenmesi için çalışmak,
 6. Sanayici ve işadamlarının Türk Toplumunun öncü ve girişimci grubu olduğu inancıyla hareket etmek ve bu yöndeki uygulamaların izleyiciliğini yapmak,
 7. Sosyal piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine, iş dünyasının evrensel iş ahlakına, etik kurallarına uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışmak,

   

 8. Uluslararası ilişkilerde insanımızın ve ulusumuzun yararlarını ve egemenlik haklarını gözetmek,
 9. Her alandaki küreselleşmenin kaçınılmazlığını görür, Türk Sanayici ve Hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılmasına, uluslararası ekonomik sistemde belirleyici ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır, AB’ye katılım sürecinin kısa sürede tamamlanması ve katılımın tamamlanması sonrasında da birlikteliğin sektörel bazda sorunsuz sürdürülmesi yönünde çalışmak,
 10. Türkiye’de özgürlükçü ekonomi kurallarının yerleşmesini desteklemesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının en ileri teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde kullanılmasını, verimlilik ve kalitenin sürdürülebilir kılınmasını sağlayacak ortamın yaratılmasını, rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen politikaları desteklemek,
 11. Her türlü köktenciliğe, toplumsal kirliliğe, şiddete karşı çıkmak,
 12. Sanayinin çevreyle uyumlu olmasına, çevreyi koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına çaba göstermek.
 13. Olgu ve olaylar karşısında amaçları çerçevesinde oluşan görüş ve önerilerini; parlamentoya, hükümete ve yerel yönetimlere, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara, ülke ve dünya kamuoyuna çeşitli iletişim kanallarıyla ileterek düşünce ve hareket birliği sağlamak, kamuoyu oluşturmak.
TOP