ANA SAYFA
 BASAD GENEL KURUL
 Hakkımızda
 Amaçlarımız
 Görevlerimiz
 Tüzük – İç Tüzük
 Basad Etik Kuralları
 Üyelerimiz
 Duyurular
 Eğitim Duyuruları
 BASAD Burs
 Başkent’ten Haberler
 BASAD Bülten
 Faydalı Linkler
 Faydalı Bilgiler
 İletişim


 çıkış
Site Ziyaretçileri
1 ziyaretçi online
 

BAŞKENT SANAYİCİLER DERNEĞİ

ETİK KURALLARI                                                    

 

Başkent Sanayiciler Derneği, üyelerinden yüksek standartlara sahip iş ahlakı kurallarına uygun hareket etmelerini bekler. Üyeler de her zaman için bu ilkelere bağlı kalmayı kabul ederler. Her ne kadar yazılan hiçbir etik kural, üyelerin iş yaşamlarında ortaya çıkacak tüm durumları kapsayacak yeterlilikte olmasa da, aşağıda yer alan ilkeler çoğu problemin aşılmasında yol gösterici olacaktır.


AMAÇLAR

1)Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören etik kuralları tanımlamak,

2)İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,

3)İş yaşamıyla ilgili etik kurallara uymayan tutum ve davranışları önlemek,

4)İş dünyasında ve kendi sektöründe etik kuralları  savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek,

5)İş ahlakına uymanın ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaymak ve yaygınlaştırmaktır.

GENEL İLKELER

A.DÜRÜSTLÜK

İş yaşamında, üyeler ve kuruluşları, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede:

1)Ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleriyle, başkalarına bilerek zarar vermezler.

2)Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, kişisel çıkarları için kullanmazlar.

3)Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak, üçüncü kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.

4)Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama, reklam ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

5)Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.
B. HUKUKA SAYGI

Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda:

1)Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.

 

2) Kariyer gelişimi ve yönetimine hukuk kurallarına uymakla yükümlüdürler.


3)Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

4)Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

5)Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

 

6) Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunamazlar.

C.ÇALIŞMA ORTAMI VE  ÇALIŞANLAR

1)Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar.

 

2) Üyeler, çalışanlarının bireysel haklarını ve kişisel itibarlarını savunmak zorundadırlar.  Her zaman kendi düşünce ve hareket tarzlarını empoze etmeden müşterilerinin kendi kariyer ve hayatlarına ilişkin kişisel düşünce ve kararlarına saygı göstermekle yükümlüdürler.

3)Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık ve ayrımcılık  yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez. İş yerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin verilmez.

4)Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

5)Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler. Bu bağlamda yasal mevzuatta yer alan kariyer ve iş geliştirmeye ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.

6)Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, şirketin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri paylaşırlar.

7)Çalışanların tavsiye, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar.

8)Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt sathında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.

 

9) İş hukuku mevzuatı çerçevesinde çalışanların şirket yönetimine katılımının öngörüldüğü hallerde sözkonusu katılımın sağlanabilmesi için tüm olanakları sunarlar.

 

D. İŞ YÖNETİMİ KURALLARI

 

1)      Üyeler, müşterilerini sağladıkları hizmetler konusunda baştan bilgilendireceklerdir. Müşterilere sağlanan hizmetlerdeki değişiklikler sadece müşterinin tamamiyle bilgilendirilmesi ve kabulü halinde geçerli olacaktır.

2)      Üyeler profesyonel uygulamaları esnasında ortaya çıkabilecek potansiyel bir çıkar çatışması durumunu derhal açıklamak durumundadır.

3)      Pazarlama hizmetlerinde, üyeler herhangi bir teknik kullanırken süsleme yapmadan gerçeklere dayanacaklar ve müşterilerine neye ulaşabilecekleri ya da verilebilecek hizmetler konusunda önerilerde bulunacaklardır. 

4)      Üyeler, müşterileriyle profesyonel ilişkileri esnasında kendilerine sağlanacak bilgilerden finansal üstünlükler dâhil olmak üzere hiçbir üstünlük elde edemezler.

5)      Üyeler, müşterilerinin elemanlarını müşterilerini önceden bilgilendirmeden istihdam edemezler..

6)      İş hukuku mevzuatı çerçevesinde çalışanların şirket yönetimine katılımının                            öngörüldüğü hallerde söz konusu katılımın sağlanabilmesi için tüm olanakları

      sunarlar.

 E.SİYASİ PARTİLERLE İLİŞKİLER

Üyeler, şirketleri, yan kuruluşları iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında, aktif görevde olan milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam etmezler; yönetim, denetim ve diğer hiç bir organında görev vermezler. Kamu ortaklığı bulunan üye şirketlerinin bünyesinde çalışan kamu görevlileri bu kurala istisna teşkil eder.

Çalışanlarının siyasi partilerle olan ilişkilerini ticari çıkarları doğrultusunda yönlendirmez ve bu ilişkilerden bireysel ve kurumsal çıkar elde etmeye çalışmazlar.

F.BİLGİ ELDE ETME, KULLANMA VE SAKLAMA

Üyeler ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler.

Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak:

1) Üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler,

2) Kamuoyunu, şirket politikaları ve performansı, çevre ve etik değerleri açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri ilgili konularda bilgilendirirler,

3) Hissedarlara ve yatırımcılara, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler.

4) Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

 

5) Üyeler, müşterilerinin ya da iş ortaklarının mahremiyet ve gizliliğine saygı göstermek ve açık izin ile bu gizli bilgileri başkaları ile paylaşabilirler. Kişisel güvenlik ya da toplum güvenliği bu kurala istisnadır. Böyle bir durumda, en az düzeyde gizli bilgiyi paylaşmak etik olarak doğrudur. Üyeler aynı zamanda saklanan ya da elektronik yollarla gönderilen müşteri bilgilerinin korunması için de çaba göstereceklerdir.


6) İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

 

F.ÇEVRE

Üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın  kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

UYGULAMA

Derneğin Üyeleri, Dernek Tüzüğümüzün _4._ maddesi (c) bendi  uyarınca Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “İş Etiği Kuralları’na uymayı taahhüt ederler.)

Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu, bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, Onur Kurulu’na  sevk eder.

Onur Kurulu, sevk edilen üye ile ilgili bütün inceleme çalışmalarını yürütür ve kesin kararını verir. (Tüzük Madde __9__ : Üyeliğin Sona Ermesi veya Üyeliğin Askıya Alınması)

 

 


 


Duyurular

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2015 günü yapıldı.

BASAD
DOVIZ KURUNDAKI DUSUSDEN MEMNUNMUSUNUZ?
EVET
HAYIR
KISMEN
FIKRIM YOK
 
Warning: include_once(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ftpbsd/public_html/templates/latismain/footer.php on line 80

Warning: include_once(http://tools.hostservisi.com/exchange/doviz.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ftpbsd/public_html/templates/latismain/footer.php on line 80

Warning: include_once(): Failed opening 'http://tools.hostservisi.com/exchange/doviz.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ftpbsd/public_html/templates/latismain/footer.php on line 80
Ankara'da Bugün
Click for Ankara, Turkey Forecast
İstanbul'da Bugün
Click for Istanbul, Turkey Forecast
İzmir'de Bugün
Click for Izmir, Turkey Forecast